Thứ Năm, 24 tháng 9, 2015

1. HƯỚNG DẪN CHI TIẾT VỀ QUY TẮC ĐỌC SỐ


A.Cách đọc số đếm:
I. Cách đọc số từ 10 đến 99:    A “/Shí/” B
● 97: 九十七 
● 13: 十三
II. Cách đọc số từ 100 đến 999:    A “/Bǎi/” B…
● 108: 一百零八
● 938: 九百三十八
III. Cách đọc số từ 1000 đến 9999:     A “/Qiān/” B…
● 1082: 一千八十二
● 9878: 九千八百七十八
IV. Cách đọc số từ 10000 đến 99999:    A “/Wàn/” B…
● 12345: 一萬二千三百四十五
● 98765: 九萬八千七百六十五
V. Cách đọc số từ 100.000 đến 999.999:     A “” B…
● 466446: 四十六萬六千四百四十六
- Hướng dẫn: Có thể phân tích thành 46|6446 để dễ dàng hơn.
VI. Cách đọc số từ 1.000.000 đến 9.999.999:    A “” B…
● 9889989: 九百八十八萬九千九百八十九
VII. Cách đọc số từ 10.000.000 đến 99.999.999     A “” B…
● 21122345: 二千一百十二萬二千三百四十五
VIII. Cách đọc số từ 100.000.000 đến 999.999.999      A “/Yì/” B…
● 999888777: 九億九千九百八十八萬八千七百七十七
B. Cách đọc các số khác:
I. Cách đọc số thập phân (A.B):      A “/Diǎn/” B
● 0.5: 零點五
● 97.65: 九十七點六五
II. Cách đọc phân số (A/B):      B “分之/Fēn zhī/” A                                        
● 2/3: 三分之二
● 25%: 百分之二十五
III. Cách đọc số thứ tự:        + Số đếm…
, , , ,…
IV. Cách đọc năm, số điện thoại và số phòng:
- Hướng dẫn: Đọc rời từng chữ số. Riêng đối với số điện thoại và số phòng, số 1 thường được đọc là /Yāo/.
● Năm 2000: 零零零(/Nián/)
● Năm 2015: ()
● 01255 554 329: (yāo)二五五五五四三
C. Cách đọc ngày, tháng, năm:            A/Nián/B/Yuè/C/Hào/  hay/Rì/
- Hướng dẫn: Đọc theo thứ tự năm, tháng, ngày.
● 13/09/2015: 五年月十
                                                                                                                                                                                                                                                                                               Bảo Bee


1 nhận xét:

Copyright © Diễn đàn MF | Powered by Blogger
Design by SimpleWpThemes | Blogger Theme by Lasantha - PremiumBloggerTemplates.com | Appliance Reports