Thứ Sáu, 2 tháng 10, 2015

[HỌC QUA HÌNH ẢNH]: CHỦ ĐỀ VỀ SỐ

I. Biểu diễn các số qua ngôn ngữ cử chỉ:
- Các số từ 0 đến 3:
- Các số từ 4 đến 7:
- Các số từ 8 đến 10:
II. Về số thứ tự:

- Cách để thành lập số thứ tự:      第/Dì/    +   Số đếm:  一, 二, 三, 四...
III. Về phân số và tỉ lệ phần trăm:
- Cách đọc phân số:       Mẫu số (Số đếm)   +   分之/Fēn zhī/      + Tử số (Số đếm)
- Cách đọc tỉ lệ phần trăm:      /Bǎi/  +   分之  + Số đếm
Bảo Bee

0 comments:

Đăng nhận xét

Copyright © Diễn đàn MF | Powered by Blogger
Design by SimpleWpThemes | Blogger Theme by Lasantha - PremiumBloggerTemplates.com | Appliance Reports